Какво представлява Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“?

Компонент: БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Проект: „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“ – разработване на специфични цели на защитените зони от мрежата Натура 2000 и подкрепа за развитие и управление на екосистемните услуги и оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура (мерки 1 и 11)

Кои мерки от НРПД се финансират по Програмата за техническа помощ 2021-2027 г.?

Оптимизиране на средата за изпълнение на Споразумението за партньорство

Дейност „Провеждане на изследвания в подкрепа на хоризонталната координация“ – финансиране на дейности, изпълнявани от звеното за управление на НРПД, част от Националната структура за управление на мрежата Натура 2000 в България – разходи за изграждане на капацитет и др. (мярка 8).

Кои мерки от НРПД се финансират от националния бюджет?

Мярка 9: Мониторинг и докладване по Директива за местообитанията и Директива за птиците;

Мярка 73: Компенсация за щети, причинени от мечка.

Къде можете да намерите допълнителна информация?

Повече информация за програмите за финансиране можете да намерите на следния интернет адрес:

www.eufunds.bg

Стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони
е достъпен на следния интернет адрес:
www.mzh.government.bg/bg/
секция ОСП 2023 – 2027 г.

Кои мерки от НРПД се финансират
по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.?

Хоризонтални мерки и административни разходи, свързани с „Натура 2000“

Определяне на обекти и планиране на управлението – разработване на планове за управление на защитените зони и разработване/актуализиране на планове за действие за видове (мерки 2 и 3);

Управление на обекти и комуникация със заинтересованите страни – управление на защитените зони и изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане на мерки от плановете за управление на защитени зони (мерки 4 и 5);

Оставащи пропуски в знанията и потребности от научни изследвания – теренни проучвания (мярка 10);

Мерки за комуникация и повишаване на осведомеността, образование и достъп на посетители във връзка с „Натура 2000“ – обучения за действия при пожари (мярка 12).

Свързани с обекти мерки за запазване и възстановяване в рамките на „Натура 2000“ и извън нея

Морски и крайбрежни води – премахване на изоставени антропогенни структури, възстановяване на нарушени/увредени територии (държавни или общински) (мерки 23 и 24);

Степни местности и зони с храстовидна растителност – премахване на неблагоприятни влияния или практики, възпрепятстващи естественото възобновяване на храстовите ценози, повишаване на ефективността при борба с пожарите (мерки 26 и 27);

Тресавища, калища, мочурища и други влажни зони – регулиране на достъпа на животни, прочистване на влажни зони от инвазивни чужди видове, премахване на изоставени антропогенни структури (мерки 28, 29 и 31);

Пасища – премахване на инвазивни чужди видове, подобряване на местообитанията на висши растения, закупуване/отчуждаване на земи, включително компенсация за правото на строеж, повишаване на ефективността при борба с пожарите (мерки 27, 33, 35 и 36);

Гори и гористи местности – пилотни дейности за демонстриране и въвеждане на лесовъдски практики, насочени към устойчиво стопанисване на горите от местообитания, поддържане на структури, устойчиви към големи природни нарушения, както и за трансформация на издънковите гори в семенни, подобряване на природозащитното състояние на Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, повишаване на ефективността при борба с пожарите (мерки 27, 46, 47, 48 и 49);

Скални местообитания, дюни и зони с рядка растителност – премахване на нетипична храстова и дървесна растителност, отстраняване на инвазивни чужди видове, изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп (мерки 54, 55 и 56);

Други (пещери и др.) – възстановяване и поддържане на входовете и микроклимата в пещери (мярка 67).

Допълнителни мерки за конкретни видове, които не са свързани със специфични екосистеми или местообитания

Мерки и програми за конкретни видове, които не са посочени другаде – изграждане на зелена инфраструктура за подобряване свързаността на местообитанията на влечуги, „подсилване“ на популацията на риби, подхранвания на защитени видове птици, обезопасяване на електропреносната мрежа, подсилване на популациите на есетрови видове риби (мерки 68, 69, 70, 71 и 72);

Превенция, смекчаване или компенсиране на щети, причинени от защитени видове – превантивни мерки срещу щети от мечка (мярка 74).

Кои мерки от НРПД се финансират по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.?

Еко схеми

Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) – преминаване към биологично земеделие в земи с орнитологично значение в пасища и обработваеми земи (мерки 37 и 44);

Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура – поддържане и подобряване на елементите на зелената инфраструктура в местообитанията на защитени видове птици в обработваеми земи, поддържане на мозаечния ландшафт в земеделските земи със смесено земеползване (мерки 40 и 43);

Еко схема за намаляване използването на пестициди чрез ограничаване използването на препарати за растителна защита – поддържане и подобряване на местообитанията на защитени видове птици в оризищата (мярка 42);

Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – екологосъобразно управление на пасища и ливади (мерки 15 и 32);

Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури – разнообразяване на отглежданите културите в обработваеми земи (мярка 41).

Агроекологични мерки

Биологично растениевъдство – прилагане и преминаване на/към биологично земеделие в земи с орнитологично значение в пасища и обработваеми земи (мерки 37 и 44);

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – екологосъобразно управление на пасищни и ливадни системи (мерки 25 и 32);

Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи – превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, поддържане и подобряване на местообитанията на червеногушата гъска (мерки 34 и 39);

Горско екологични дейности в горите – екосистемни услуги от горите (мярка 50).

Плащания за природни или други специфични за района ограничения

Подпомагане по Натура 2000 за гори – компенсиране на наложени режими/ограничения за горскостопански дейности, включени в заповедта за обявяване на съответна зона от „Натура 2000“ (мярка 52);

Плащания за земеделски земи в зони от „Натура 2000“ – „Натура 2000“ в пасища, ливади, обработваеми земи и трайни насаждения (мерки 38 и 45).

Инвестиции, включително инвестиции в напояване

Залесяване и възстановяване – залесяване с типични видове (мярка 51).

Обмен на знания и разпространение на информация

Професионално обучение и придобиване на знания – изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане на мерки, заложени в плановете за управление на защитените зони, в земеделски земи (мярка 6).

Кои мерки от НРПД се финансират по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА)?

Приоритет 1.

Насърчаване на устойчив риболов и възстановяване, и опазване на водните
биологични ресурси

Специфична цел 1.3. Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов в случаи на окончателно преустановяване на риболовни дейности и допринасяне за справедлив стандарт на живот в случаи на временно прекратяване на риболовни дейности – подкрепа за временно преустановяване на улов на бяла мида (мярка 19);

Специфична цел 1.4. Насърчаване на ефективен контрол и прилагане на риболова, включително борба срещу ННН риболов, както и надеждни данни за вземане на решения, основани на знания – закупуване и инсталиране на VMS на лодки < 12м (които ползват компенсации за временно преустановяване на улов на бяла мида), повишаване на административния капацитет за контрол върху забранени човешки дейности в крайбрежните и морските защитените зони (мерки 19 и 21);

Специфична цел 1.6. Принос към опазването и възстановяването на водното биоразнообразие и екосистеми – контрол върху обилието на инвазивни видове, почистване на морското дъно от морски отпадъци и изгубени рибарски уреди и принадлежности, развитие и внедряване на ново знание, осъществяване на наблюдение и ефективен контрол върху антропогенни дейности, които представляват заплаха за морските китоподобни (мерки 17, 18, 20 и 22).

Приоритет 2.

Насърчаване на дейности за устойчиви аквакултури и преработка, и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за храната

Специфична цел 2.1. Насърчаване на устойчиви дейности в областта на аквакултурите, особено укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план – осигуряване на спокойствие и условия за хранене в оптимални местообитания на защитени видове рибоядни животни и птици, в чиито местообитания е разположено стопанството за производство на аквакултури; преминаване към биологични аквакултури (мерки 58 и 66).

Приоритет 3.

Подкрепяне на международното управление на океаните и осигуряване на безопасни, сигурни, чисти и устойчиво управлявани морета и океани

Специфична цел 4.1. Укрепване на устойчивото стопанисване на моретата и океаните чрез насърчаване на знанията за морската среда, морското наблюдение или сътрудничеството в областта на бреговата охрана – разработване на планове за управление на риболовните дейности (мярка 16).

Времеви график за провеждане на националното и регионалните събития към одобрения план-график за провеждане на ТРЕТА национална кампания на тема:

“ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000”

Дата Ден Място РИОСВ Район на планиране
Национално събитие
08.06.23 четвъртък София – национално София

Първо Национално събитие  – материали

Регионални събития
13.06.23 вторник Пловдив Пловдив

Регионално събитие Пловдив – материали

Южен Централен
14.06.23 сряда Пазарджик Пазарджик

Регионално събитие Пазарджик – материали

Южен Централен
16.06.23 петък София – за Софийска област София

Регионално събитие Софийска област – материали

Югозападен
20.06.23 вторник Кюстендил София

Регионално Събитие Кюстендил – материали

Югозападен
21.06.23 сряда Хасково Хасково

Регионално Събитие Хасково – материали

Южен Централен
22.06.23 четвъртък Кърджали Кърджали

Регионално Събитие Кърджали – материали

Южен Централен
23.06.23 петък Смолян Смолян

Регионално Събитие Смолян – материали

Южен Централен
03.07.23 понеделник Габрово Габрово

Регионално Събитие Габрово – материали

Северен Централен
04.07.23 вторник Велико Търново Велико Търново

Регионално Събитие Велико Търново – материали

Северен Централен
10.07.23 понеделник Монтана Монтана

Регионално събитие Монтана – материали

Северозападен
11.07.23 вторник Видин Видин

Регионално събитие Видин – материали

Северозападен
12.07.23 сряда Враца Враца

Регионално събитие Враца – материали

Северозападен
22.08.23 вторник Шумен Шумен

Регионално събитие Шумен – материали

Североизточен
23.08.23 сряда Разград Разград

Регионално събитие Разград – материали

Североизточен
24.08.23 четвъртък Търговище Търговище

Регионално събитие Търговище – материали

Североизточен
25.08.23 петък Добрич Добрич

Регионално събитие Добрич – материали

Североизточен
29.08.23 вторник Силистра Силистра

Регионално събитие Силистра – материали

Североизточен
30.08.23 сряда Русе Русе

Регионално събитие Русе – материали

Североизточен
12.09.23 вторник Стара Загора Стара Загора

Регионално събитие Стара Загора – материали

Югоизточен
13.09.23 сряда Ямбол Ямбол

Регионално събитие Ямбол – материали

Югоизточен
14.09.23 четвъртък Сливен Сливен

Регионално събитие Сливен – материали

Югоизточен
26.09.23 вторник Варна Варна

Регионално събитие Варна – материали

Североизточен
27.09.23 сряда Бургас Бургас

Регионално събитие Бургас – материали

Югозападен
03.10.23 вторник Благоевград Благоевград

Регионално събитие Благоевград – материали

Югозападен
04.10.23 сряда Перник Перник

Регионално събитие Перник – материали

Югозападен
16.10.23 понеделник Ловеч Ловеч

Регионално събитие Ловеч – материали

Северен Централен
17.10.23 вторник Плевен Плевен

Регионално събитие Плевен – материали

Северен Централен
18.10.23 сряда Софийска област София

Регионално събитие Софийска област – материали

Югозападен

Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 “Знания за Натура 2000“

Министерството на околната среда и водите Дирекция „Национална служба за защита на природата“