Какво представлява Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“?

Разработването на НРПД е задължение на всяка държава членка на Европейския съюз по чл. 8 на Директива за местообитанията. Рамката представлява стратегически документ, който предвижда мерките За подобряване/поддържане на благоприятното природозащитно състояние на видовете и типовете природни местообитания по „Натура 2000“.

Мерките следва да са пряко обвързани с постигането на специфични природозащитни цели на защитените зони. Тяхното финансиране се осигурява от фондовете на ЕС, други донори и националния бюджет.

Видове и типове природни местообитания по „Натура 2000“

В България се опазват:

• 90 типа природни местообитания
по Приложение 1 на Директивата за местообитанията

• 124 вида животни и растения по Приложение 2 на Директивата за местообитанията

• 119 вида птици по Приложение 1
на Директивата за птиците, както и редовно срещащи се мигриращи видове

Специфични Природозащитни цели за Защитените зони

Разработват се за:

• 233 защитени зони за местообитанията

• 120 защитени зони за птиците

За всеки вид и тип природно местообитание, предмет На опазване в тези зони, За които съответната зона е от значение.

Мерки за постигане На целите

Мерките за опазване
представляват конкретните механизми и действия, които трябва да бъдат изпълнени в защитените зони по „Натура 2000“, за да се постигнат специфичните цели и да се преодолеят заплахите и натискът по отношение на видовете и типовете природни местообитанията във всяка зона.

Програми за финансиране 2021-2027 г.

• Оперативна програма „Околна среда“

• Стратегически план за общата селскостопанска политика

• Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури

• Оперативна програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

• Програма за техническа помощ

• Програма Life

• Програми за трансгранично сътрудничество

• Национален план за възстановяване и устойчивост на Р. България

• Национален бюджет

Националната рамка За приоритетни действия За „Натура 2000“ (НРПД)

Включва мерките,
Заложени в плановете за управление, както и мерки за изпълнение на Национално ниво. За периода 2021-2027 г. мерките са определени на национално ниво, поради отсъствие на планове за управление за цялата територия на „Натура 2000“.

Планове за управление на „Натура 2000“

• Обхващат цялата територия на мрежата „Натура 2000“ в България

• Включват мерките за постигане на специфични природозащитни цели за период от 6 г.

• Приоритизация на мерките в съответствие с настоящото природозащитно състояние на видовете и типовете природни местообитания на национално/биогеографско ниво

Планове за управление на „Натура 2000“

• Обхващат цялата територия на мрежата „Натура 2000“ в България

• Включват мерките за постигане на специфични природозащитни цели за период от 6 г.

• Приоритизация на мерките в съответствие с настоящото природозащитно състояние на видовете и типовете природни местообитания на национално/биогеографско ниво

Националната рамка За приоритетни действия За „Натура 2000“ (НРПД)

Включва мерките,
Заложени в плановете за управление, както и мерки за изпълнение на Национално ниво. За периода 2021-2027 г. мерките са определени на национално ниво, поради отсъствие на планове за управление за цялата територия на „Натура 2000“.

Програми за финансиране 2021-2027 г.

• Оперативна програма „Околна среда“

• Стратегически план за общата селскостопанска политика

• Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури

• Оперативна програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

• Програма за техническа помощ

• Програма Life

• Програми за трансгранично сътрудничество

• Национален план за възстановяване и устойчивост на Р. България

• Национален бюджет

Какво съдържа Националната рамка
за приоритетни действия за „Натура 2000“?

Въведение

1. Общо въведение

2. Структура на сегашния формат на НРПД

3. Въведение към НРПД на България.

Резюме на приоритетните потребности от финансиране за периода 2021-2027 г.

Обобщена справка за финансирането на отделните мерки по типове, за периода 2021-2027 г.

Актуално Състояние на Мрежата „Натура 2000“

1. Статистика за зоните от мрежата Натура 2000“

2. Карта на мрежата „Натура 2000“ в България

Допълнителна Добавена стойност на приоритетните мерки

Принос към:

1. Стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“

2. Стратегия на ЕС за горите за 2030 г.

3. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

4. Инициатива на ЕС относно опрашителите

5. Повишаване на информираността и насърчаване на положителна ангажираност на населението към „Натура 2000“ в България

6. Продължаване на икономическо възстановяване след COVID-19 и здравословно, и устойчиво бъдеще на България

Приоритетни мерки и потребности от финансиране за периода 2021-2027 г.

1. Хоризонтални мерки и административни разходи, свързани с „Натура 2000“

2. Свързани с обекти мерки за запазване и възстановяване в рамките на „Натура 2000“ и извън нея (по типове екосистеми)

3. Допълнителни мерки за конкретни видове, които не са свързани със специфични екосистеми или местообитания свързани с „Натура 2000“

Финансиране от ЕС и национално финансиране на мрежата „Натура 2000“ в периода 2014-2020 г.

Преглед на изпълнението на мерките от НРПД 2014-2020 г.

Финансиране от ЕС и национално финансиране на мрежата „Натура 2000“ в периода 2014-2020 г.

Преглед на изпълнението на мерките от НРПД 2014-2020 г.

Приоритетни мерки и потребности от финансиране за периода 2021-2027 г.

1. Хоризонтални мерки и административни разходи, свързани с „Натура 2000“

2. Свързани с обекти мерки за запазване и възстановяване в рамките на „Натура 2000“ и извън нея (по типове екосистеми)

3. Допълнителни мерки за конкретни видове, които не са свързани със специфични екосистеми или местообитания свързани с „Натура 2000“

Допълнителна Добавена стойност на приоритетните мерки

Принос към:

1. Стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“

2. Стратегия на ЕС за горите за 2030 г.

3. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

4. Инициатива на ЕС относно опрашителите

5. Повишаване на информираността и насърчаване на положителна ангажираност на населението към „Натура 2000“ в България

6. Продължаване на икономическо възстановяване след COVID-19 и здравословно, и устойчиво бъдеще на България

Какви хоризонтални мерки, вкл. Административни разходи, Предвижда Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“?

Определяне на обекти и планиране на управлението

Разработване на специфични природозащитни цели на защитените зони и мерки за постигането им;

Разработването на планове за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“;

Разработване/актуализиране на планове за действие за застрашени видове.

Управление на обекти и комуникация със заинтересованите страни

Създаване на органи за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“;

Изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане на мерки, заложени в плановете за управление на защитените зони;

Надграждане на информационната система за защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ и информационната система към националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;

 Управление на изпълнението на НРПД.

Мониторинг и докладване

Мониторинг и докладване по чл. 12 на директива за птиците и чл. 17 на директива за местообитанията.

Оставащи пропуски в знанията и потребности от научни изследвания

Подобряване на знанията за видове и природни местообитания чрез теренни проучвания;

Подкрепа за развитие и управление на екосистемните услуги и оценка на състоянието На елементите на зелената инфраструктура.

Мерки за комуникация и повишаване на осведомеността, образование и достъп на посетители във връзка с „Натура 2000“

Обучение на органите на изпълнителната власт, доброволци, лица извършващи дейности в горите и населението за действия при пожари;

Обмяна на опит и добри практики, свързани с „Натура 2000“;

Разработване и изпълнение на програми за екологично образование за ученици и студенти, с фокус върху „Натура 2000“.

Какви мерки за опазване и възстановяване на видове и типове природни местообитания предвижда НРПД?

Мерките са формулирани по екосистеми и насочени към поддържане/подобряване на състоянието на типовете природни местообитания и видове, обитаващи всяка от тези 9 типа екосистеми.

Морски и крайбрежни води

 • Екологосъобразно управление; контрол върху обилието на инвазивни чужди видове (ИЧВ); почистване на морското дъно; подкрепа за временно преустановяване на улова на бяла мида; развитие и внедряване на ново знание и др.

 

Степни местности и зони с храстовидна растителност

 • Премахване на неблагоприятни влияния или практики, възпрепятстващи естественото възобновяване на храстовите ценози; повишаване на ефективността при борба с пожарите и др.

 

Тресавища, калища, мочурища и други влажни зони

 • Регулиране на пашата; прочистване от нетипични и ИЧВ; премахване на остатъци от изоставена антропогенна инфраструктура, предизвикваща фрагментация в природни местообитания.

 

Пасища

 • Екологосъобразно управление на пасища и ливади; премахване на ИЧВ; закупуване/отчуждаване на земи; преминаване към биологично земеделие; повишаване на ефективността при борба С пожарите и др.

 

Други агроекологични системи (включително обработваеми земи)

 • Поддържане и подобряване на местообитанията на червеногушата гъска; разнообразяване на отглежданите култури, оводняване в оризищата; преминаване към биологично земеделие; поддържане на мозаечния ландшафт в земеделските земи със смесено земеползване и др.

 

Гори и гористи местности

 • Демонстриране и въвеждане на лесовъдски практики за устойчиво стопанисване на горите; поддържане на структури, устойчиви към големи природни нарушения; запазване и увеличаване на площта на горите във фаза на старост; повишаване на ефективността при борба с пожарите и др.

 

Скални местообитания, дюни и зони с рядка растителност

 • Премахване на нетипична растителност и ИЧВ; изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп и др.

 

Сладководни местообитания (реки и езера)

 • Намаляване на замърсяването на водите; премахване на ИЧВ; намаляване на фрагментацията; преминаване към биологични аквакултури; възстановяване на надлъжната свързаност на реките и др.

 

Други (пещери и др.)

 • Възстановяване и поддържане на входовете и микроклимата в пещерите.

 

Какви допълнителни мерки за конкретни видове предвижда НРПД?

 

Мерки и програми за конкретни видове

 • Увеличаване на свързаността на местообитанията на видове влечуги; „подсилване“ на популацията на видове риби; подхранване на защитени видове птици; обезопасяване на електропреносната мрежа и др.

 

Превенция, смекчаване или компенсиране на щети, причинени от защитени видове

 • Обезщетения за щети, нанесени от кафявата мечка; изпълнение на превантивни мерки за намаляване на конфликта „мечка-човек“

Времеви график за провеждане на националното и регионалните събития към одобрения план-график за провеждане на втора национална кампания на тема:

“Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000”

Дата Ден Място РИОСВ Район на планиране
Национално събитие
18.01.23 сряда София – национално София

Първо Национално събитие  – материали

Регионални събития
24.01.23 вторник Благоевград Благоевград

Регионално събитие Благоевград – материали

Югозападен
31.01.23 вторник Перник Перник

Регионално събитие Перник- материали

Югозападен
02.02.23 четвъртък Пловдив Пловдив

Регионално събитие Пловдив – материали

Южен Централен
03.02.23 петък Пазарджик Пазарджик

Регионално Събитие Пазарджик – материали

Южен Централен
07.02.23 вторник Кюстендил Кюстендил

Регионално Събитие Кюстендил – материали

Югозападен
08.02.23 сряда София – Софийска област София

Регионално Събитие Софийска област- материали

Югозападен
14.02.23 вторник Хасково Хасково

Регионално Събитие Хасково – материали

Южен Централен
15.02.23 сряда Кърджали Кърджали

Регионално Събитие Кърджали – материали

Южен Централен
16.02.23 четвъртък Смолян Смолян

Регионално Събитие Смолян – материали

Южен централен
21.02.23 вторник Бургас Бургас

Регионално събитие Бургас – материали

Югозападен
22.02.23 сряда Стара Загора Стара Загора

Регионално събитие Стара Загора – материали

Югоизточен
23.02.23 четвъртък Ямбол Ямбол

Регионално събитие Ямбол – материали

Югоизточен
24.02.23 петък Сливен Сливен

Регионално събитие Сливен – материали

Югоизточен
06.03.23 понеделник Габрово Габрово

Регионално събитие Габрово – материали

Северен Централен
07.03.23 вторник Велико Търново Велико Търново

Регионално събитие Велико Търново – материали

Северен Централен
14.03.23 вторник Монтана Монтана

Регионално събитие Монтана – материали

Северозападен
15.03.23 сряда Видин Видин

Регионално събитие Видин – материали

Северозападен
16.03.23 четвъртък Враца Враца

Регионално събитие Враца – материали

Северозападен
20.03.23 понеделник Варна Варна

Регионално събитие Варна – материали

Североизточен
21.03.23 вторник Русе Русе

Регионално събитие Русе – материали

Североизточен
22.03.23 сряда Силистра Силистра

Регионално събитие Силистра – материали

Североизточен
23.03.23 четвъртък Добрич Добрич

Регионално събитие Добрич – материали

Североизточен
28.03.23 вторник Шумен Шумен

Регионално събитие Шумен – материали

Североизточен
29.03.23 сряда Разград Разград

Регионално събитие Разград – материали

Североизточен
30.03.23 четвъртък Търговище Търговище

Регионално събитие Търговище – материали

Североизточен
04.04.23 вторник Ловеч Ловеч

Регионално събитие Ловеч – материали

Северен Централен
05.04.23 сряда Плевен Плевен

Регионално събитие Плевен – материали

Северен Централен
06.04.23 четвъртък Софийска област София

Регионално събитие Софийска област – материали

Югозападен

Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 “Знания за Натура 2000“

Министерството на околната среда и водите Дирекция „Национална служба за защита на природата“