ФОРУМИ

МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“

Проведе се Първият международен форум за Натура 2000

Първият тридневен форум „Научни аспекти при определянето на местообитанията от европейска значимост в България” в к.к. „Златни пясъци“, в периода 07 – 09 юни 2023 г

Проведе се Първият международен форум за Натура 2000

В Банско се проведе Втори международен форум за Натура 2000

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“,

В Банско се проведе Втори международен форум за Натура 2000

Проведе се Третият международен форум за Натура 2000

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“,

Проведе се Третият международен форум за Натура 2000