Проведе се Първият международен форум за Натура 2000

Проведе се Първият международен форум за Натура 2000

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“, се проведе Първият тридневен форум „Научни аспекти при определянето на местообитанията от европейска значимост в България” в к.к. „Златни пясъци“, в периода 07 – 09 юни 2023 г., на тема: Предизвикателствата в държавите от ЕС при определянето на типовете дюнни и степни местообитания: 2210, 2120, 2190, 6110, 6210, 62A0, 62C0*, 6240* 6250*; различната интерпретация при определянето и картирането на местообитание 3150; различия в таксациите и дефинициите на местообитания 9180*, 91Z0. Организатор беше “Фортис Визио” ЕООД.

Във форума взеха участие представители на регионалните инспекции по околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Ботаническата градина при БАН, дирекциите на природен парк „Златни пясъци“ и природен парк „Странджа“, организации, заети в сферата на околната среда, и други заинтересовани страни.

Изключително полезно беше участието на международните експерти Axel Ssymank от Европейския тематичен център „Биоразнообразие и екосистеми“ към Европейската агенция по околна среда (ETC Biodiversity and Ecosystems – European Environment Agency), Daniela Strat от Букурещкия университет (University of Bucharest). Модератор беше проф. д-р Нешо Чипев, а основен лектор – доц. д-р Антоанета Петрова от Ботаническата градина при БАН.

В рамките на форума бяха изнесени лекции и проведени дискусии по отношение на определянето, мониторинга и докладването на местообитания от европейска значимост, както и идентифицираните предизвикателства пред определянето на местообитанията в България и други страни от ЕС. Две работни групи обсъдиха интерпретирането на резултатите по различен начин в страните от ЕС по отношение на определени местообитания, включително такива с трансгранично разпространение.

На втория ден от форума се проведе практически семинар на терен, при което бяха посетени с цел дискусия на място местообитания в околностите на резерват „Калиакра“, с. Крапец, ПП „Златни пясъци“.

В последния, трети, ден от форума бяха представени и обсъдени в две работни групи различни аспекти при управлението на разглежданите местообитания: последствия, рискове и коригиращи действия при потенциално неправилно определени местообитания. Бяха направени изключително полезни изводи, на база на които ще бъдат формулирани конкретни препоръки за подобряване на определянето, опазването и управлението на местообитанията.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
www.eufunds.bg