Какви са принципите за европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България?

1. Управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво.

2. Ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи и да се подкрепи от опит, базиран на успешни практики в европейската мрежа. Прилаганият научен подход е гарант за определяне на ефективни и ефикасни цели, избор и прилагане на мерки с устойчив резултат, създаване на доверие и увереност в управлението на мрежата у всички заинтересовани страни.

3. Повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля, и към тези, чието оцеляване е сериозно застрашено. Това ще осигури приноса на България за постигане на целите на европейската мрежа.

4. В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на двете природозащитни директиви. Това дава възможности и за устойчиво развитие на териториите.

5. Общите цели трябва да бъдат постигани чрез залагане на реалистични конкретни цели и съответните природозащитни мерки, които трябва да бъдат определяни с участието на всички засегнати заинтересовани страни.

6. Собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията и той следва да играе главна роля в постигане целите на територията.

7. Защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и икономическите оператори, осъществявана чрез сътрудничество между тях.

8. Информираността и убедеността на цялото общество за ползите от Натура 2000 е основен фактор за постигане на съвместяване между опазването на природата и икономическото развитие.

Какво представлява мрежата Натура 2000?

Като европейска мрежа от защитени зони, Натура 2000 трябва да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа, както на сушата, така и в морската среда. Политиката за Натура 2000 се базира на две директиви:

 • Директива за местообитанията, по която в България са определени 233 защитени зони;
 • Директива за птиците, по която в България са определени 120 защитени зони.

 

За да изпълни задълженията си по двете директиви, България следва да планира и приложи подходящи мерки за управление на защитените зони, консервационни, административни и договорни мерки.

През 2017 г. е разработен нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез органи на национално и на регионално ниво.

Национални органи, съгласно новия подход за управление на Натура 2000

Национална структура за управление на Натура 2000, в дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) на МОСВ:

 • Определя зоните по Натура 2000 и оценява достатъчността на мрежата;
 • Осигурява научно изграждане на мрежата и дейностите по опазване;
 • Разработва и управлява Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД);
 • Разработва и проследява изпълнението на Документ за целите на Натура 2000;
 • Проследява постигането на целите по Натура 2000 на национално ниво;
 • Осъществява комуникация на ниво ЕС във връзка с докладването по чл. 12 от
  Директивата за птиците и чл. 17 от Директивата за местообитанията.

Национален консултативен съвет към министъра на околната среда и водите:

 • Проследява и обсъжда напредъка в управлението на мрежата Натура 2000;
 • Чрез своите компетенции и опит допринася за промени в законовата и нормативна рамка за управление на мрежата;
 • Дава становища по всички стратегически документи за управление на мрежата, преди да бъдат приети и одобрени от министъра на околната среда и водите;
 • Инициира предложения за по-ефикасно и по-ефективно прилагане на политиката по Натура 2000.

Национални органи, съгласно новия подход за управление на Натура 2000

I ниво цели

Определят се на ниво биогеографски район и на национално ниво (за видовете птици).

II ниво цели

Определят се на ниво мрежата
Натура 2000.

III ниво цели

Определят се на ниво защитена зона.

Документ за целите
на Натура 2000

IV ниво цели

Определят се на ниво конкретни територии от защитената зона (находища), където е разпространен съответният вид или тип природно местообитание.

Планове за
управление на
регионално ниво

Каква е философията на Документа за целите на Натура 2000?

ЯСНОТА

Относно целите на трите нива (биогеографско/национално, ниво мрежа Натура 2000 и зоново), чрез постигането на които България ще изпълни своите ангажименти в областта на Натура 2000 като държава – членка на ЕС.

УКАЗАНИЯ

Относно разработването на НПРД. Планираните в НПРД мерки следва да осигурят изпълнението на заложените в Документа цели.

ГЪВКАВОСТ

В плановете за управление на Натура 2000 ще се определя, съгласувано със заинтересованите страни и органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво и на базата на допълнителна по-прецизна информация, какви мерки следва да бъдат изпълнени за постигане на природозащитните цели.

Регионални органи, съгласно новия подход за управление на Натура 2000

Регионални органи за управление на Натура 2000, в регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) на МОСВ:

 • Създават Комитети на заинтересованите страни;
 • Оценяват състоянието на целевите видове и местообитания;
 • Оценяват социално-икономическото състояние и приоритетите за развитие на територията;
 • Разработват планове за управление на Натура 2000 на регионално ниво и оценяват постигнатия ефект от изпълнението на мерките в тях;
 • Развиват и поддържат капацитета на участниците в регионалното управление на Натура 2000.

Комитети на заинтересованите страни:

 • Участват в целия процес по изготвяне на плановете за регионално управление на Натура 2000 и ги одобряват преди съгласуването им от Националната структура за управление на Натура 2000;
 • Проследяват и обсъждат редовно напредъка по изпълнение на плановете;
 • Предлагат актуализация на плановете при доказана необходимост

Как са свързани различните нива на планиране?

Документът за целите се разработва на национално ниво и залага рамката, в която следва да бъдат разработени регионалните планове за управление на Натура 2000. Мерките от регионалните планове ще бъдат основата за разработване на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД), която предвижда източниците за финансиране на заложените мерки и техния бюджет.
По този начин планирането от долу нагоре ще е в пряка връзка с идентифицираните цели на биогеографско/национално, мрежово и зоново ниво, определени в Документа за целите на Натура 2000.

Времеви график за провеждане на националното и регионалните събития към одобрения план-график за провеждане на Първа национална кампания на тема:

“Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България”

Дата Ден Място РИОСВ Район на планиране
Национално събитие
28.01.20 вторник София – национално София

Първо Национално събитие  – материали

Регионални събития
5.02.20 сряда Смолян Смолян

Регионално събитие Смолян – материали

Южен Централен
6.02.20 четвъртък Кърджали Хасково

Регионално събитие Кърджали – материали

Южен Централен
10.02.20 понеделник Габрово Велико Търново

Регионално събитие Габрово – материали

Северен Централен
11.02.20 вторник Велико Търново Велико Търново

Регионално Събитие Велико Търново – материали

Северен Централен
17.02.20 понеделник Хасково Хасково

Регионално Събитие Хасково – материали

Южен Централен
18.02.20 вторник Пазарджик Пазарджик

Регионално Събитие Пазарджик – материали

Южен Централен
27.02.20 четвъртък Пловдив Пловдив

Регионално Събитие Пловдив – материали

Южен Централен
28.02.20 петък Бургас Бургас

Регионално Събитие Бургас – материали

Югоизточен
06.03.20 петък Стара Загора Стара Загора

Регионално Събитие Стара Загора – материали

Югоизточен
26.08.22 петък Благоевград Благоевград

Регионално събитие Благоевград – материали

Югозападен
30.08.22 вторник Ямбол Стара Загора

Регионално събитие Ямбол – материали

Югоизточен
08.09.22 четвъртък Сливен Стара Загора

Регионално събитие Сливен – материали

Югоизточен
12.09.22 понеделник Видин Монтана

Регионално събитие Видин – материали

Северозападен
13.09.22 вторник Враца Враца

Регионално събитие Враца – материали

Северозападен
14.09.22 сряда Монтана Монтана

Регионално събитие Монтана – материали

Северозападен
27.09.22 вторник Русе Русе

Регионално събитие Русе – материали

Североизточен
28.09.22 сряда Силистра Русе

Регионално събитие Силистра – материали

Североизточен
29.09.22 четвъртък Варна Варна

Регионално събитие Варна – материали

Североизточен
30.09.22 петък Добрич Варна

Регионално събитие Добрич – материали

Североизточен
04.09.22 вторник Шумен Шумен

Регионално събитие Шумен – материали

Североизточен
05.10.22 сряда Разград Русе

Регионално събитие Разград – материали

Североизточен
06.10.22 четвъртък Търговище Шумен

Регионално събитие Търговище – материали

Североизточен
18.10.22 вторник София-град София

Регионално събитие София-град – материали

Югозападен
19.10.22 сряда Плевен Плевен

Регионално събитие Плевен – материали

Северен Централен
20.10.22 четвъртък Ловеч Плевен

Регионално събитие Ловеч – материали

Северен Централен
26.10.22 вторник Кюстендил София

Регионално събитие Кюстендил – материали

Югозападен
27.10.22 сряда Перник София

Регионално събитие Перник – материали

Югозападен
28.10.22 четвъртък Софийска област София

Регионално събитие Софийска област – материали

Югозападен

ИННФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Запишете се за нашия електронен бюлетин за да сте в течение на всичко случващо се с Натура 2000

Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 “Знания за Натура 2000“

Министерството на околната среда и водите Дирекция „Национална служба за защита на природата“