Проведе се Третият международен форум за Натура 2000

Проведе се Третият международен форум за Натура 2000

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“,

в гр. Банско, в периода 27 – 29 септември 2023 г., се проведе Трети тридневен форум „Мониторинг на ефекта от изпълнението на мерки за поддържане/подобряване на състоянието на видове и природни местообитания“, на тема: Предизвикателства и възможности при мониторинга на ефекта от изпълнението на мерките за поддържане/подобряване на състоянието на видове и природни местообитания, заложени в Планове за действие за видове и Планове за управление на защитени територии и защитени зони. Административни и управленчески подходи при проследяването на ефекта от мерките. Подходящи параметри за ефективно отчитане на промяната в състоянието на видове и природни местообитания. Опитът на финансиращите програми и организациите, управляващи и изпълняващи проекти и програми за опазване на видове и природни местообитания в България и чужбина.

Участниците във форума обсъдиха изброените теми, като достигнаха до полезни изводи и препоръки. Сред тях бяха представители на МОСВ и структурите му, МЗХ, Софийския университет, ИБЕИ и Ботаническата градина при БАН, програма LIFE на ЕС, БДЗП, Спасителен център за диви животни – Стара Загора, както и експерти от ЕС с международен опит (г-н Борис Бъров от SER Europe и д-р Гиоргос Мертзанис от гръцката организация Callisto).

На втория ден от форума се проведе практически семинар на терен с посещение в Кресненското дефиле на площадка с волиери за белоглави лешояди на Фонда за дивата флора и фауна.