Националната рамка за приоритетни действия (НРПД)

 

НРПД е инструмент за стратегическо многогодишно планиране на необходимите мерки, предвидени основно за запазване или възстановяване на благоприятно природозащитно състояние на природните местообитания и видовете по “Натура 2000”, като същевременно се вземат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.