Кои са 4-те нива за постигане на целите за отделните видове и типове природни местообитания?

Мерки за постигане на целите на четирите нива:

1. Биогеографско ниво
2. Ниво мрежа „Натура 2000“
3. Ниво защитена зона
4. Ниво отделни находища