Орган за управление на национално ниво

ЗИД на ЗБР 2020, ЗИД на ЗБР 2022

Създава се чл. 115а:

Чл. 115а. Национален орган по управление на мрежата Натура 2000 е министърът на околната среда и водите, който:

1. определя целите на Натура 2000 …;

2. разработва … методически ръководства и указания, ….;

3. организира събиране, верифициране, … на научна информация и данни за Натура 2000;

4. извършва периодична оценка за достатъчността на мрежата и на изпълнението на целите …;

5. извършва промени в стандартните формуляри с данни и оценки за защитените зони;

6. организира … докладите по чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО и чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО;

7. подпомага методически регионалните органи за управление ….;

8. организира и ръководи работата на Националния консултативен съвет за мрежата Натура 2000. Отсъства в ЗИД на ЗБР 2022;

8. Утвърждава правилник за работа на Комитетите на заинтересованите страни;

9. Утвърждава плановете за управление …, след разглеждане от НСБР;

9. 10. разработва НПРД …..