ВЪВ ВАРНА се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВАРНА се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 29 септември 2022 г. в гр. Варна се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Варна. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 37 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Варна: общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Дирекция на природен парк „Златни пясъци“, ДФ Земеделие – ОД Варна, Регионална дирекция по горите – гр. Варна, СИДП ДП – гр. Шумен, държавни горски стопанства, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – сектор РК Варна, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Варна, Варненски Свободен Университет, Областен информационен център – Варна, Варненска търговско-индустриална камара, ВиК-Варна ООД, местни инициативни групи, неправителствени природозащитни организации, туристически дружества, земеделски сдружения, медии.

Събитието беше открито от Стела Дочева – Главен експерт „Натура 2000“ в РИОСВ-Варна. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от много активна работа със заинтересованите страни, а административните процедури за финансиране на изпълнението на мерките следва да се опрости. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 30 септември в Добрич, 4 октомври в Шумен, 5 октомври в Разград и 6 октомври в Търговище. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/