В ГАБРОВО СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000″

В ГАБРОВО СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000″

На 10 февруари 2020 г. в гр. Габрово се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Габрово. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Габрово: областната и общинските администрации, РИОСВ, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, ОД „Земеделие“, Националната служба за съвети в земеделието, дирекции на национални и природни паркове, държавните горски стопанства, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областния информационен център и Посетителски информационен център „Узана“, земеделски кооперации, местни инициативни групи, природозащитни и граждански организации.

Събитието беше открито от Светослав Станчев, главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ – РИОСВ Велико Търново. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към конкретните правомощия на Комитета на заинтересованите страни по отношение на определянето на мерките в плановете за управление на регионално ниво и начина, по който ще бъде проследявано тяхното изпълнение. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 11 февруари във Велико Търново, на 17 февруари в Хасково и на 18 февруари в Пазарджик. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/