В КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В КЮСТЕНДИЛ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 26 октомври 2022 г. в гр. Кюстендил се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кюстендил. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 34 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ-София: областна и общинска администрации, РИОСВ, Дирекция на Национален парк „Рила“, Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“, ОД на ДФ „Земеделие“ – Кюстендил, Регионална Дирекция по горите, Югозападно Държавно предприятие ДП – гр. Благоевград, държавни горски стопанства,  Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Кюстендил, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, сектор Кюстендил, Областен информационен център-Кюстендил, Кюстендилска вода ЕООД, туристически дружества, представители на сдружения на земеделски стопани и животновъди.   Събитието беше открито от Иванка Костова, Главен експерт „Превантивна дейност“ в РИОСВ-София. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта да се осигури достатъчно финансиране за изпълнението на планираните мерки, особено по отношение на земеделските земи – пасища и ливади. В противен случай не би могло да се постигне необходимата мотивация за тяхното прилагане. Посочено бе още, че е необходимо да се извърши допълнителна оценка на необходимото финансиране в случаите, в които на една и съща територия следва да се прилагат повече от една мерки. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000. Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 27 октомври в Перник и на 28 октомври в София. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/