В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 18 октомври 2023 г. в гр. София се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област София-град. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 27 души от цялата област, представители на: СО – Район „Красно село“, РИОСВ, Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ, Изпълнителна агенция по горите, Институт за гората към БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Лесотехнически университет – Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“, Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Геолого-географски факултет, „Напоителни системи“ ЕАД, Браншово сдружение на практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България, ловно-рибарски сдружения,  Българска търговско-промишлена палата, сдружения за защита собствениците на имоти, екологични неправителствени организации и граждани. Събитието беше открито от Радослава Стоянова, Старши експерт в отдел “Превантивна дейност” в РИОСВ-София.   В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти в проведената дискусия бяха свързани с необходимостта от подобряване на комуникацията между различните заинтересовани страни в управлението на защитените зони. Постигането на баланс на интересите е ключово при разработването на мерките в плановете за управление. Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ успешно приключи с провеждането на това последно регионално събитие. Информационната кампания обхвана всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.