В ШУМЕН се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ШУМЕН се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 4 октомври 2022 г. в гр. Шумен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Шумен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Шумен: областна и общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Дирекция на природен парк „Шуменско плато“, ДФ Земеделие – ОД Шумен, ОД Земеделие Шумен, СИДП ДП – гр. Шумен, държавни горски и ловни стопанства, Шуменски Университет, Напоителни системи ЕАД – клон Шумен, ВиК Шумен, представители на РД ПБЗН-Шумен, ловни сдружения, земеделски производствени кооперации и представители на бизнеса.

Събитието беше открито от Красимира Борисова, Експерт „Натура 2000“ в РИОСВ-Шумен. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от мобилизиране на усилията на местно ниво, при използване на капацитета на студенти и доброволци. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 5 октомври в Разград, 6 октомври в Търговище, 18 октомври в София. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/