Предстои провеждането на Третия международен форум за Натура 2000

Предстои провеждането на Третия международен форум за Натура 2000

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“,

“Фортис Визио” ЕООД организира Трети тридневен форум „Мониторинг на ефекта от изпълнението на мерки за поддържане/подобряване на състоянието на видове и природни местообитания“ в гр. Банско, в периода 27 – 29 септември 2023 г., на тема: Предизвикателства и възможности при мониторинга на ефекта от изпълнението на мерките за поддържане/подобряване на състоянието на видове и природни местообитания, заложени в Планове за действие за видове и Планове за управление на защитени територии и защитени зони. Административни и управленчески подходи при проследяването на ефекта от мерките. Подходящи параметри за ефективно отчитане на промяната в състоянието на видове и природни местообитания. Опитът на финансиращите програми и организациите, управляващи и изпълняващи проекти и програми за опазване на видове и природни местообитания в България и чужбина.

Във форума ще участват представители на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции, дирекциите на природните и националните паркове, Министерството на земеделието и храните, университети, институти на БАН, неправителствени организации, както и експерти от ЕС с международен опит.