ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 18 януари 2023 г. в „Бест Уестърн Хотел Експо“ – София се проведе второто национално събитие по проект „Знания за Натура 2000“. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 “ привлече над 120 души от цялата страна: представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), други министерства и изпълнителни агенции, областни администрации, басейнови дирекции и дирекциите на национални и природни паркове, държавни предприятия, институти към БАН, университети, природозащитни неправителствени организации, сдружения на собственици на имоти, асоциации на земеделски производители, предприемачи и работодатели, ловно-рибарски дружества и др. Събитието беше открито от г-жа Мария Бояджийска, зам. министър на околната среда и водите. Лектори бяха Светлана Папукчиева от Консорциум „Комуникации за Натура 2000“, ръководител на екипа и проф. Румяна Мечева, член на експертния екип, разработил мерките в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) за България.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Подчертана бе необходимостта от ускоряване на процеса на разработване на плановете за управление на Натура 2000.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава с 28 регионални събития: на 24 януари в Благоевград, на 31 януари в Перник, на 2 февруари в Пловдив, на 3 февруари в Пазарджик и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на natura2000.bg