В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 24 януари 2023 г. в гр. Благоевград се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Благоевград. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 56 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ и общинските служби по земеделие към нея, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, дирекции на национални и природни паркове, Регионална дирекция по горите, Югозападно Държавно Предприятие (ЮЗДП) и държавни горски стопанства, Областния информационен център, Югозападен университет, Регионален исторически музей – Благоевград, сдружение на общините, фондации и туристически дружества. Събитието беше открито от Снежина Кръстева-Якимова, Директор на РИОСВ-Благоевград.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет. В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Акцентите в дискусията бяха насочени към формите на участие на отделните заинтересовани страни, както в определянето на мерките, така и в тяхното изпълнение.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 31 януари в Перник, на 2 февруари в Пловдив, на 3 февруари в Пазарджик и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania