В БУРГАС се Проведе ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

В БУРГАС се Проведе ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 27 септември 2023 г. в гр. Бургас се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Бургас. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 37 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Дирекция на Природен парк „Странджа“, Областна дирекция на Държавен Фонд Земеделие – Бургас, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Бургас, Регионална дирекция по горите – Бургас, Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, държавни горски стопанства, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – РК Бургас, ловно-рибарско дружество, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ТП Пристанище Бургас ДП „ПИ“, РДПБЗН – Бургас, СГКК – Бургас, СРС Подкрепа – Бургас, КНСБ – Бургас, Местни инициативни рибарски групи, фондация, екологично сдружение и граждани. Събитието беше открито от Павел Маринов, Директор на РИОСВ-Бургас.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. По време на дискусията бе подчертана необходимостта от ясно методическо управление на екипите на органите за управление и активно включване на представителите на бизнеса в разработването и изпълнението на плановете за управление.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 03 октомври в Благоевград, на 04 октомври в Перник, на 16 октомври в Ловеч, на 17 октомври в Плевен и на 18 октомври в София. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.