В ДОБРИЧ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ДОБРИЧ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 25 август 2023 г. в гр. Добрич се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Добрич. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 29 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция на „ДФ Земеделие“ – гр. Добрич, Областна Дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич, Регионална дирекция по горите – гр. Варна, Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен, държавни ловни стопанства, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – офис Добрич, ловно-рибарски дружества, Областен информационен център, РДПБЗН – Добрич, СГКК – гр. Добрич, Българската асоциация „Биопродукти“ (БАБ), Фондация за околна среда и земеделие и други местни фондации. Събитието беше открито от Стела Дочева, Главен експерт в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Варна.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Обсъдена бе необходимостта от още по-голямо ограничаване на използването на инсектициди в обработваемите земи в зоните от Натура 2000. Бе отправено предложение да се преразгледат мерките за ре-интродуциране на определени растителни видове (например черния бор), като се оцени влиянието на климатични промени върху тях. Бе направена препоръка за осигуряване на съгласуваност между забраните в зоните от Натура 2000 и Плановете за предотвратяване на рисковете от наводнения.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 29 август в Силистра, на 30 август в Русе, на 12 септември в Стара Загора, на 13 септември в Ямбол, на 14 септември в Сливен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.