В ДОБРИЧ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ДОБРИЧ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 23 март 2023 г. в гр. Добрич се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Добрич. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 30 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна Дирекция „Земеделие“ Добрич и общински служби към нея, държавни горски и ловни стопанства, Регионален исторически музей – Добрич, Областен информационен център, СГКК – Добрич, РДНСК – Добрич, производствено-търговската кооперация на земеделски стопани. Събитието беше открито от Стела Дочева, Главен експерт в Дирекция „Превантивна дейност“ от РИОСВ-Варна.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на „Натура 2000“. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията се фокусира върху възможностите за ограничаване на инвестиционните намерения при наличие на ценни видове и местообитания в „Натура 2000“ в земеделски земи с начин на трайно ползване – друго земеползване и необходимостта от по-високо популяризиране на мрежата „Натура 2000“. Посочено бе, че текат подготвителните работи по информационните кампании и тръжните процедури за изкупуване на Понто-сарматските степи.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 28 март в Шумен, на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище, на 04 април в Ловеч, на 05 април в Плевен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania