В ПАЗАРДЖИК СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ПАЗАРДЖИК СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 03 февруари 2023 г. в гр. Пазарджик се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Пазарджик. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 38 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ОД на Държавен Фонд Земеделие, Национална Служба за съвети в земеделието-ТОО Пазарджик, Областна дирекция „Земеделие“ и общински служби към нея, Регионална дирекция по горите – Пазарджик, Южно Централно Държавно Предприятие, държавни горски и ловни стопанства, Областен информационен център, Напоителни системи ЕАД – клон Тополница, РД ПБЗН-Пазарджик и туристическо дружество. Събитието беше открито от инж. Антоанета Горчева, Директор на Дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ-Пазарджик.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет. В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти в дискусията бяха финансирането на мерките и дейностите от плановете за управление на зоните от Натура 2000, възможностите за промяна на начина на трайно ползване на земите, попадащи в обхвата на Натура 2000, контрол на разрешителните по чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 14 февруари в Хасково, на 15 февруари в Кърджали, на 16 февруари в Смолян, на 21 февруари в Бургас, на 22 февруари в Стара Загора и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania