В РАЗГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В РАЗГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 23 август 2023 г. в гр. Разград се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Разград. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 24 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград, държавни горски и ловни стопанства, Областен информационен център, РДПБЗН – Разград и Напоителни системи ЕАД – Клон Долен Дунав- гр. Русе. Събитието беше открито от Анелия Николова – Директор на дирекция “Превантивна дейност” в РИОСВ-Русе.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основният акцент на дискусията бе поставен върху по-слабия интерес на земеделските стопани към еко-схемите, предстоящите промени в еко-схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура и представените добри практики в пасищата.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 24 август в Търговище, на 25 август в Добрич, на 29 август в Силистра, на 30 август в Русе, на 12 септември в Стара Загора и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.