В РУСЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В РУСЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 30 август 2023 г. в гр. Русе се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Русе. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 32 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, НССЗ – ТОО Русе и НССЗ – Дирекция МОО, СЦДП ДП – гр. Габрово, държавни горски стопанства, ИАРА – Отдел РК „Централен Дунав“, Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик” – Русе, Регионален исторически музей – Русе, Областен информационен център, РДНСК-Русе, СГКК-Русе, Напоителни системи – клон Долен Дунав, Русенска стопанска камара, РС на КНСБ – Русе, граждански сдружения, екологични неправителствени организации и туристически дружества. Събитието беше открито от инж. Цонка Христова, Директор на РИОСВ-Русе.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти бяха поставени върху опазването на горите. Беше отбелязано, че трябва да се направи оценка доколко местните горски видове, с които се предвижда залесяване/възстановяване на щети от пожари или бедствия, са устойчиви на настъпилите климатични промени. Бе поставен и въпросът кога се очаква да стартира изготвянето на плановете за управление на Натура 2000.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 12 септември в Стара Загора, на 13 септември в Ямбол, на 14 септември в Сливен, на 26 септември във Варна, на 27 септември в Бургас и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.