В ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 22 август 2023 г. в гр. Шумен се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Шумен. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 26 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, ДПП „Шуменско плато“, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Шумен, Областна дирекция на „ДФ Земеделие“ – Шумен, Регионална дирекция по горите – гр. Шумен, Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен, държавни горски и ловни стопанства, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Земеделски институт – Шумен, Областен информационен център, РДПБЗН – Шумен, Академия на МВР, ВиК ООД – Шумен, ловно-рибарско дружество. Събитието беше открито от Красимира Борисова, Главен експерт “Натура 2000” в РИОСВ-Шумен.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти на дискусията бяха свързани с горите и пасищата. По отношение на горите се дискутира възможността за изкупуване на гори за екологични цели. По отношение на пасищата бе отправено предложение да се прецизират/дефинират понятията за „пасище“ и „ливада“ в различните райони на България. Бе дискутиран и въпросът за стопанисването и управлението на мерите.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 23 август в Разград, на 24 август в Търговище, на 25 август в Добрич, на 29 август в Силистра, на 30 август в Русе и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.