В ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ШУМЕН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 28 март 2023 г. в гр. Шумен се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Шумен. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 29 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Шуменско плато“, НССЗ-ТОО Шумен, Регионална Дирекция по горите – Шумен, държавни горски и ловни стопанства, Шуменски университет, Земеделски институт – Шумен, ДП „Кабиюк“, ВиК Шумен, РДПБЗН-Шумен и земеделски предприятия. Събитието беше открито от Красимира Борисова, Главен експерт “Натура 2000” в РИОСВ-Шумен.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основният акцент в дискусията беше поставен върху необходимостта от хармонизиране на мерките с другите цели за развитие на територията.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава с последните три регионални събития: на 04 април в Ловеч, на 05 април в Плевен и на 06 април в София-град. Заедно с тях, информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania