В СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 29 август 2023 г. в гр. Силистра се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Силистра. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 30 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Поддържан резерват „Сребърна“, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Силистра, Областна дирекция на „ДФ Земеделие“ – Силистра, държавни горски и ловни стопанства, Областен информационен център, РДПБЗН – Силистра, Напоителни системи – клон Долен Дунав, Асоциация по ВиК, граждански сдружения, читалища и земеделски производители. Събитието беше открито от г-н Момчил Петров – Главен експерт в Поддържан резерват „Сребърна“, към РИОСВ-Русе.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти бяха поставени върху опазването на горите. Посочено бе, че процесът на преминаване на залесени земеделски земи в горски фонд все още не е приключил. Направено бе предложение изискванията за стопанисване на горите да се определят на регионално, а не на национално ниво. В допълнение бе отбелязано, че е важно процесът на разработване на планове за управление на защитените зони да стартира в най-кратки срокове.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 12 септември в Стара Загора, на 13 септември в Ямбол, на 14 септември в Сливен, на 26 септември във Варна, на 27 септември в Бургас и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.