В СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СИЛИСТРА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 22 март 2023 г. в гр. Силистра се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Силистра. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 26 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна Дирекция на „ДФ Земеделие“ – Силистра, НССЗ-ТОО Силистра, Северно Централно Държавно Предприятие-Габрово, държавни горски стопанства, ПМ „Сребърна“, Областен информационен център, „Напоителни системи“ ЕАД – клин Долен Дунав, РДНСК-Силистра, Силистренска търговско-промишлена палата, местни сдружения и представители на бизнеса. Събитието беше открито от Момчил Петров, Главен експерт в РИОСВ-Русе.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти на дискусията бяха поставени върху съществуващите противоречия между изискванията за пасищните екосистеми в Натура 2000 и изискванията за допустимостта за подпомагане на пасищата от ОСП. Посочено бе, че е необходимо уеднаквяване на тези изисквания.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 28 март в Шумен, на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище, на 04 април в Ловеч, на 05 април в Плевен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania