В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 14 септември 2023 г. в гр. Сливен се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Сливен. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 30 души от цялата област, представители на: областна администрация и община Сливен, РИОСВ, ДПП „Сините камъни“, Областна дирекция на „Държавен Фонд Земеделие“ – Сливен, Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Сливен, Регионална дирекция по горите – Сливен, държавни горски стопанства, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – РК Сливен, ловно-рибарски дружества, Областен информационен център, ВиК-Сливен ООД, РДНСК-Сливен, СГКК-Сливен, местни инициативни групи и читалища. Събитието беше открито от инж. Диана Ганева, и.д. Директор на РИОСВ-Стара Загора.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Тя бе насочена към финансирането на мерките в горите, с предложение да се разработи и прилага национална програма за опазване на горите в Натура 2000. Обсъден бе и подходът, по който да се определят дейностите в плановете за управление.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 26 септември във Варна, на 27 септември в Бургас, на 03 октомври в Благоевград, на 04 октомври в Перник, на 16 октомври в Ловеч и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.