В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 24 февруари 2023 г. в гр. Сливен се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Сливен. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 30 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Сините камъни“, РДГ – гр. Сливен, ЮИДП ДП Сливен, ТП на държавни горски стопанства, Областна дирекция „Земеделие“, Напоителни системи ЕАД – клон Средна Тунджа, ВиК – Сливен и ловно-рибарски дружества. Събитието беше открито от Диана Искрева-Идиго, Директор на РИОСВ-Стара Загора.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията се фокусира върху компенсирането на горските стопани за ограниченията върху дейността им в зоните от Натура 2000. Направени бяха и предложения, свързани с начина на стопанисване на горите, дефиницията за инвазивни и чужди видове и др

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 06 март в Габрово, на 07 март във Велико Търново, на 14 март в Монтана, на 15 март във Видин, на 16 март във Враца и т.н. и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania