В СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 16 февруари 2023 г. в гр. Смолян се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Смолян. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 36 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“, Регионална Дирекция по горите-Смолян, Южно Централно Държавно Предприятие, държавни горски стопанства, ловно-рибарско дружество, сдружение на собственици на недържавни гори, Горовладелска производителна кооперация, Областен информационен център, Варненски свободен университет, РДПБЗН-Смолян, природни НПО и сдружения на пчелари. Събитието беше открито от инж. Екатерина Гаджева, Директор на РИОСВ-Смолян.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията се фокусира върху ролята на РИОСВ при изготвянето и одобрението на Плановете за управление, в т.ч. необходимата подкрепа за организациите и лицата, които следва да приложат мерките от плана.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 24 февруари в Сливен, на 06 март в Габрово, на 07 март във Велико Търново, на 14 март в Монтана и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania