В ТЪРГОВИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ТЪРГОВИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 24 август 2023 г. в гр. Търговище се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Търговище. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 24 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Общински служби по земеделие, Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен, държавни горски стопанства, Областен информационен център, РДПБЗН – Търговище, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище, местни инициативни групи и земеделски производители. Събитието беше открито от Красимира Борисова, Главен експерт “Натура 2000” в РИОСВ-Шумен.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти в дискусията бяха поставени върху процеса за разработване и финансиране на плановете за управление в Натура 2000. Изкупуването на по-големи парцели с гори бе определено като важен фактор в опазването на тази екосистема.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 25 август в Добрич, на 29 август в Силистра, на 30 август в Русе, на 12 септември в Стара Загора, на 13 септември в Ямбол, на 14 септември в Сливен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.