В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 13 септември 2023 г. в гр. Ямбол се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ямбол. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 26 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция на „Държавен Фонд Земеделие“ – Ямбол, Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол, Общинска служба по земеделие „Тунджа-Ямбол“, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Ямбол, държавни ловни и горски стопанства, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – РК Ямбол, ловно-рибарски сдружения, Областен информационен център, РДПБЗН – Ямбол, ВиК ЕООД – гр. Ямбол, местни инициативни групи, земеделски производител и представители на бизнеса. Събитието беше открито от инж. Диана Ганева, и.д. Директор на РИОСВ-Стара Загора.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Те бяха насочени към представените еко-схеми, бе дискутиран контрола по отношение на намаляването на употребата на пестициди, както и изискванията, свързани с изготвянето на плановете за паша. Необходими са допълнителни указания и яснота за очаквания ефект от пашата и начина, по който тази дейност трябва да се изпълнява.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 14 септември в Сливен, на 26 септември във Варна, на 27 септември в Бургас, на 03 октомври в Благоевград, на 04 октомври в Перник и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.