В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 23 февруари 2023 г. в гр. Ямбол се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ямбол. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 21 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция на ДФ „Земеделие“, Областна дирекция „Земеделие“, Областен информационен център, Напоителни системи ЕАД – клон Средна Тунджа, ВиК- Ямбол, СГКК-Ямбол, Мобилен общински офис – Карнобат към НССЗ – София, НССЗ – ТОО Ямбол и земеделски производители. Събитието беше открито от Георги Русев, Директор на Дирекция “Контрол на околната среда” в РИОСВ-Стара Загора.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията се фокусира върху ролята на напоителните системи за изпълнението на мерките в Натура 2000. Бе дискутирана и необходимостта от подобряване на интеграцията на слоя със зоните от Натура 2000 в системата на кадастъра – КАИС.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 06 март в Габрово, на 07 март във Велико Търново, на 14 март в Монтана, на 15 март във Видин, на 16 март във Враца и т.н. и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania