ВЪВ ВАРНА се Проведе ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

ВЪВ ВАРНА се Проведе ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 26 септември 2023 г. в гр. Варна се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Варна. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“, Областна дирекция на Държавен Фонд Земеделие – Варна, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Варна, Регионална дирекция по горите – Варна, Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен, държавни горски стопанства, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ловно-рибарско дружество, Пристанище Варна ЕАД, Технически университет – Варна, Институт по рибни ресурси – Варна, Областен информационен център, РДПБЗН – Варна, Напоителни системи ЕАД, клон „Черно море“, РДНСК – гр. Варна, екологични неправителствени организации и земеделски сдружения. Събитието беше открито от Стела Дочева, Главен експерт в дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ-Варна.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. По време на дискусиите бе подчертана необходимостта от подкрепа за земеделските производители, да разбират по-добре изискванията за изпълнението на мерките в земеделски земи. Специално внимание бе отделено на устойчивото управление на горите.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 27 септември в Бургас, на 03 октомври в Благоевград, на 04 октомври в Перник, на 16 октомври в Ловеч и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.