February 2023

На 21 февруари 2023 г. в гр. Бургас се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Бургас. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 48 души от...