February 2023

На 23 февруари 2023 г. в гр. Ямбол се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ямбол. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 21 души от...